Test Stamp identification

Go back
Test Stämpellegitimation
Beroende på användningssyftet, kan stämpellegitimationen användas till: • Säker hantering av elektroniska handlingar genom organisationens elektroniska stämpel (underskrift, signatur). • Signera och säkra data. Färdiga packet med testlegitimationer, fiktiva organisationer finns för nedladdning. Giltighetstid 2år Pris Pris 1500 kr exklusive moms. Informationslänkar Test legitimationspacket
1500
Add to cart

Product information

Depending on the purpose of use, the stamp identification can be used for:
• secure handling of electronic documents through the organization's electronic stamp (signature, signature).
• Sign and secure data

Packages of test credentials, fictitious organizations are available for download.

Period of validity 2 years

Price
SEK 1500 excluding VAT.


Informationslänkar
Test credentials, packages