EDIEL CA v3 certificate

EDIEL certificates are only used for actors connected to Svenska kraftnät. Rules for orders are written by Svenska Kraftnät.
It is important that the person ordering is listed as the certificate manager for the actor in the Ediel portal.

Go back
EDIEL CA v3 certifikat
Beskrivning inmatningsfält

Edielnummer*
Det ID-nummer (fem siffror) som rapportören tilldelats för kommunikation av mätvärden

SMTP adress*
Aktörens e-postadress för Edielmeddelande. Kontrollera att det är den som är registrerad på ert aktörs ID i Edielportalen.


Mobiltelefonnummer*
Leverans av koder för hämtning av beställt EDIEL certifikat sker via SMS meddelande. Ange mobiltelefonnummer.
7500
7500
Add to cart
Input field description
Ediel Number *
The ID number (five digits) assigned to the reporter for communication of measured values

SMTP address *
The actor's e-mail address for Ediel message. Check that it is the one that is registered on your Actor ID in the Ediel portal.

Mobile phone number*
Delivery of codes for downloading ordered EDIEL certificate written via SMS message. Enter mobile phone number.

Enter activation code