Tjänstekatalog

Namn
POIT, Post- och Inrikes Tidningar
Tjänsteägare
Bolagsverket
Beskrivning
Post- och Inrikes Tidningar (PoIT) är ett officiellt kungörelseorgan på Internet. I PoIT publicerar myndigheter och andra information som enligt lag ska komma till allmänhetens kännedom
E-legitimation/Certifikat
Serverlegitimation/Organisationslegitimation
Övrig information